Všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľov - BOGUMA, s.r.o.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „podmienky“) sú platné v plnom rozsahu pokiaľ sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú v zmluve a/alebo v písomnej obchodnej korešpondencii inak.

 2. Odberateľom sa pre účely týchto podmienok rozumie spoločnosť BOGUMA, s.r.o. so sídlom Továrenská 314, 956 18 Bošany, IČO: 35 922 087.

 3. Dodávateľom sa pre účely týchto podmienok rozumie osoba (právnická alebo fyzická, prípadne združenie takýchto osôb s právnou subjektivitou), ktorá s odberateľom uzavrela zmluvu, alebo potvrdila objednávku a ktorá má dodať tovar alebo poskytnúť službu.

 4. Tovarom sa rozumie akýkoľvek tovar, dodávaný dodávateľom odberateľovi na základe objednávky alebo zmluvy, uzavretej v zmysle v článku 2 týchto podmienok.

 5. Službou sa rozumie akákoľvek služba, poskytnutá dodávateľom odberateľovi na základe objednávky alebo zmluvy, uzavretej v zmysle článku 2 týchto podmienok

 6. Ak nie sú v zmluve dohodnuté osobitné podmienky, dodávateľ je povinný dodať tovar alebo poskytnúť službu v kvalite, ktorá je vhodná na účely, na ktoré sa tento tovar alebo služba používa.

 

VZNIK ZMLUVY

 1. Právny vzťah medzi dodávateľom a odberateľom vzniká na základe písomnej alebo ústnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky.

 2. Objednávka musí byť písomná a musí v nej byť špecifikovaný tovar alebo služba, cena, jej splatnosť, miesto dodania, ak si to vyžaduje kupujúci aj požadovaný termín dodania alebo doba trvania služby.

 3. Objednávka sa stáva pre odberateľa záväznou keď ju potvrdí dodávateľ; ak je v objednávke uvedená lehota na jej potvrdenie, musí byť potvrdená v tejto lehote. Potvrdenie môže dodávateľ uskutočniť písomne, emailom alebo telefonicky na kontaktné údaje, uvedené v objednávke, prípadne v rámcovej zmluve (alebo obdobnom právnom dokumente), ak je takáto medzi dodávateľom a odberateľom už uzavretá.

 4. Potvrdením objednávky medzi dodávateľom a odberateľom vzniká zmluva, ktorá sa spravuje objednávkou, jej potvrdením a týmito podmienkami.

 

CENY

 1. Cena musí byť vždy dohodnutá v zmluve, cenníkoch alebo potvrdenej objednávke.

 

DODÁVKY, BALENIE TOVARU

 1. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar alebo poskytnúť službu aj v čiastkových dodávkach, ak je to s ohľadom na povahu dodávky možné a to aj pred dohodnutou dodacou lehotou v prípade, že s tým odberateľ súhlasí.

 2. Dodávateľ zabezpečí poistenie prepravy tovaru.

 3. Tovar sa dodáva v balení, ktoré je vhodné na dohodnutý druh tovaru. Prepravné podmienky sa dohodnú tak, aby nedochádzalo k poškodeniu tovaru počas prepravy na dohodnuté miesto určenia.

 4. Obaly a náklady na balenie hradí dodávateľ, ak je tovar dodávaný v štandardnom balení (drevená paleta a fixačná fólia). Použitý obal a fixačný materiál sa vracia iba vtedy, ak to bolo výslovne dohodnuté.

 

PLATBY

 1. Všetky platby budú uskutočnené v mene Euro, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.

 

VYŠŠIA MOC

 1. Ak nastane situácia, ktorú nebolo v čase uzatvorenia zmluvy, prípadne potvrdenie objednávky možné predvídať a ktorá spôsobuje prekážku na strane dodávateľa alebo odberateľa pri plnení jeho zmluvných povinností (vyššia moc), je strana, u ktorej táto prekážka nastala, oprávnená posunúť termín plnenia o čas, ktorý prekážka trvala.

 2. Vyššia moc zahŕňa najmä (avšak nielen) udalosti, ktoré sú mimo kontroly dotknutej zmluvnej strany, majúce pôvod v prírodných udalostiach (napr. zemetrasenia, povodne, sopečné výbuchy, požiare, tsunami, hurikány), ďalej vojny, štrajky, výluky, občianske nepokoje, blokády a embargá, teroristické útoky, epidémie, ako aj akty orgánov cudzích štátov a podobné udalosti vyššej moci, ktoré zasahujú do plnenia zmluvných záväzkov dotknutej zmluvnej strany.

 

REKLAMÁCIE

 1. Dodávateľ zodpovedá za chyby, ktoré má tovar alebo služba v okamihu jeho prijatia odberateľom v mieste dodania tovaru alebo služby, ako aj za chyby, spôsobené porušením povinností dodávateľa. Odberateľ musí reklamáciu poslať poštou alebo elektronickou poštou.

 2. Odberateľ je povinný reklamovať zjavné chyby tovaru alebo služby, ako aj dodané množstvo bezodkladne po tom ako ich zistil, najneskôr však v lehote 30 dní od dodania. V prípade skrytých chýb je lehota na reklamáciu dva roky od dodania.

 3. Štandardná lehota pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je najviac jeden mesiac po jej oficiálnom prijatí. V tejto lehote je dodávateľ povinný informovať odberateľa o výsledku posúdenia.

 4. Odberateľ má právo na výmenu tovaru alebo opravu tovar alebo primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže odstúpiť od zmluvy, prípadne objednávky; právo voľby má odberateľ. Obdobne sa postupuje v prípade reklamovania služby.

 

ZMENY PODMIENOK

 1. Odberateľ je oprávnený meniť tieto podmienky tak, že zmenu, prípadne nové znenie zverejní na svojej internetovej stránke www.boguma.sk a od tohto okamihu je zmena účinná pre všetky nasledujúce objednávky a zmluvy, uzatvorené po tomto dátume.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Miestom plnenia zmluvných dodávok je sídlo odberateľa, ak nie je v zmluve alebo potvrdenej objednávke uvedené inak.

 2. Všetky práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa vyplývajúce z ich zmluvných záväzkov, alebo vo vzťahu k nim, alebo ich porušenia, zániku alebo neplatnosti neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatných jej všeobecne záväzných právnych predpisov, a to bez ohľadu na kolízne normy.

 3. Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú riešiť prípadné spory, nezhody alebo nároky vyplývajúce z ich zmluvných záväzkov alebo súvisiace s nimi alebo z ich porušenia, zániku alebo neplatnosti v prvom rade vo forme rokovaní, aby predišli súdnemu sporu a tieto vyriešili vzájomnou dohodou. Ak príslušné zmluvné strany nedospejú k dohode, spor, nezhody alebo nároky vyplývajúce z ich zmluvných záväzkov alebo súvisiace s nimi alebo z ich porušenia, zániku alebo neplatnosti budú riešené pred príslušným súdom Slovenskej republiky, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 4. Neplatnosť niektorého z ustanovení týchto podmienok nemá vplyv na platnosť ich ostatných ustanovení. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia právnych predpisov obsahom a účelom mu najbližšie.

 5. Dodávateľ prehlasuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil, plne im porozumel a s nimi súhlasí.

 

Platné od 1.jan 2023